Algemene voorwaarden LightsZ Mineraal lampen

Artikel 1. Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van LightsZ Mineraal lampen dit is een handelsnaam van het bedrijf: ZENTECK

 

Hierna te noemen ML

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken uw herroepingsrecht; Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of ML in staat stelt om informatie die aan u/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Mineraal lampen.: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ML georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Lamp Kopen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Gegevens LightsZ Mineraal lampen

LightsZ Mineraal lampen

ZENTECK
Veemarkt 169
1019 CG Amsterdam
Telefoonnummer:  +31683142942
E-mailadres: info@mineraallampen.nl

KvK-nummer: 68154178
Btw-identificatienummer: NL001928585B85

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ML en op elke tot stand gekomen overeenkomst/bestellingen tussen u en ML

 1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de door partijen gesloten (koop)overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Het aanbod

 

Als een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. ML is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ML niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn slechts ter indicatie. Op basis van deze afbeeldingen kan geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd.
 4. ML kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Alle overeenkomsten tussen ML en cliënt dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Cliënt heeft recht op een kopie van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Het ontbreken van schriftelijke of elektronische vastlegging van een overeenkomst tussen ML en cliënt maakt deze overeenkomst niet nietig of aantastbaar.
 6. In het geval waarin een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst ontbreekt, kan ML ook elke met deze overeenkomst verband houdende informatiedrager uit haar (elektronische) administratie gebruiken tot bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, onverminderd het recht van cliënt om tegenbewijs te leveren.

Artikel 5. De overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

 1. ML behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren of om nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ML niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rijklaar maken, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Lamp Kopen zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een door u aangewezen en aan ML bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of worden gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ML retourneren, conform de mogelijke nader te geven retour instructies.
 2. Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht bent verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Dit dient te geschieden door middel van een e-mail en de vermelding van het ordernummer. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het recht tot herroeping, respectievelijk het product niet naar ML heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 4. ML behoudt zich het recht voor om een vergoeding bij u in rekening te brengen indien u van het product gebruik heeft gemaakt gedurende de herroepingstermijn.
 5. De bovenstaande termijn van 14 dagen is geen probeertermijn. Deze termijn stelt u in staat om gedurende 14 dagen over uw aankoop na te denken.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 

ML behoudt zich het recht voor de kosten van de retourzending bij u in rekening te brengen.

 1. ML zal de het retourbedrag uiterlijk binnen 14 dagen voldoen, mits het product ook daadwerkelijk door ML is retour ontvangen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

ML sluit het recht van herroeping uit voor de volgende producten.

 1. Producten die door ML tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties (maatwerk);
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ML geen invloed heeft;
 6. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de u de verzegeling heeft verbroken;
 7. voor hygiënische producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. De prijs

 

Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ML niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rijklaar maken, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. ML zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden.

Artikel 10. Conformiteit en garantie

 

ML staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat ML er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan ML schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. ML behoudt zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of ML mag het betaalde bedrag retourneren. ML neemt de kosten van de (retour)zending voor haar rekening.
 2. De garantietermijn van ML komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ML is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
 4. U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 5. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ML en/of op de verpakking, behandeld zijn;
 6. De garantie dekt geen normale slijtage aan objecten, met name die aan bijvoorbeeld lampen en armaturen. Voor dit soort producten geldt een garantie voor de duur van 2 jaar op productie- en materiaalfouten.
 7. Voor lichtbronnen geldt dat deze helaas buiten de garantie vallen, omdat ze bijvoorbeeld onderhevig zijn aan stroompieken of kunnen falen door blikseminslag en vochtigheid. Ook bij defecten en slijtage als gevolg van nalatig onderhoud kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
 8. ML is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van een niet goed functionerend product, ondeskundig of onjuist gebruik ervan.

Artikel 11. Levering, uitvoering, facturatie

 

Indien u transportschade ontdekt bent u verplicht deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen door te geven aan ML , onder vermelding van het pakketnummer van het transportbedrijf. De (op de website vermelde) levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren.

 1. De gemiddelde levertijd van producten is van 2 tot 4 werkdagen. Alleen bij duidelijke vermelding hebben bepaalde producten een levertijd van 48 uur.
 2. ML behoudt zich het recht voor werkzaamheden aan derden uit te besteden.
 3. ML factureert alleen digitaal. U ontvangt een factuur per e-mail.
 4. Gratis verzendkosten boven € 50,- geld niet op aankoop van voertuigen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Het risico gaat op het moment van aflevering aan u over.

 

Artikel 13. Betaling

 

Betaling dient via een van de volgende wijzen te geschieden:

 1. Pin
 2. Bankoverschrijving
 3. Sissow Ideal / paypal betalingssysteem
 4. Betaling van een op maat project dient te geschieden als volgt: op basis van de overeenkomst tussen cliënt en ML . Bij aanvang van een project dient een aanbetaling van 50% te geschieden op basis van het volledig voor aanvang afgesproken bedrag. Ergens halverwege het project op een door ML nader te bepalen moment dient een betaling te geschieden van 100% op basis van het volledig voor aanvang afgesproken bedrag.
 5. Wat betreft de informatie geschreven in voorgaand lid 2. zijn de eventuele bijkomende kosten die op basis van complicaties geconstateerd tijdens het project niet meegerekend in het genoemde volledig voor aanvang afgesproken bedrag. Deze kosten dienen aan het eind van het project dus bij aflevering van het object betaald te worden door de cliënt, tenzij ML aangeeft dat het tijdens de verbouwing nodig is dat deze kosten betaald dienen te worden omdat anders de verbouwing niet voortgezet kan worden.
 6. In geval van geheel of gedeeltelijk uitblijven van nakoming van een betalingsverplichting raakt cliënt onmiddellijk in verzuim jegens ML, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. Cliënt is in dat geval de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop cliënt in verzuim is geraakt.
 7. ML zal een particuliere cliënt door middel van een schriftelijke aanmaning éénmalig in de gelegenheid stellen om alsnog voor volledige betaling van het verschuldigde bedrag te zorgen, binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning, zonder dat daar voor hem incasso- of andere bijkomende kosten aan verbonden zijn.

6.Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die ML moet maken als cliënt een jegens haar bestaande verbintenis niet of niet volledig nakomt komen voor rekening van cliënt, dit onverminderd de wettelijke grenzen die gelden voor het afwentelen van kosten op de particuliere cliënt.

Artikel 14. Klachtenregeling

 

ML beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ML binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ML, zal ML naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Overmacht

 

ML behoeft een verbintenis ten opzichte van cliënt niet na te komen als zij daartoe niet of niet volledig in staat is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te verwijten is en die ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar volgens de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ML geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ML niet in staat is haar verplichtingen na te komen. ML heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat ML haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. ML kan gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zowel ML als cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de partij die ontbindt gehouden is tot vergoeding van schade aan haar wederpartij.
 3. Voor zover ML op het moment van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk zal kunnen nakomen en aan het betreffende gedeelte van de prestatie van ML zelfstandige waarde toekomt is ML gerechtigd om dat gedeelte separaat (uit te voeren en) aan cliënt te factureren. Cliënt is gehouden het bedrag van deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen ML en de daarbij behorende algemene is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien u woonachtig bent in het buitenland.

Artikel 17. Custom made lampen

 

ML geeft geen garantie op op maat gemaakte projecten. Bij het bouwen van een op maat project betracht ML grootste zorgvuldigheid, echter doordat het een one off product is kunnen er technische en functionele problemen ontstaan die van te voren niet voorzien waren. ML is niet aansprakelijk voor het oplossen van deze onvoorziene problemen.

 1. ML geeft geen garantie op gebruikte gebruikte onderdelen of gebruikte materialen, onverminderd een eventueel nog geldende door de fabrikant of importeur gegeven garantie en onverminderd de wettelijke rechten die een particuliere cliënt in geval van koop van een roerende zaak heeft.

3.Tenzij anders overeengekomen geeft ML geen garantie op onderdelen en materialen die zij in consignatie verkoopt, ongeacht of het nieuwe dan wel gebruikte zaken betreft.

4.ML garandeert uitsluitend binnen Nederland en gedurende een periode van 1 maand, te rekenen vanaf de dag van aflevering, de deugdelijke uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden. Voor het spuiten van lampen geldt, in afwijking van de voorgaande zin, een garantietermijn van 2 maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering. ML is bevoegd om in een separaat document aanvullende of afwijkende garantievoorwaarden op te nemen.

5.De door ML gegeven garantie, als bedoeld in lid 3, geldt niet als de zaak waar ML werkzaamheden aan heeft verricht als gevolg van niet-normaal gebruik geheel of gedeeltelijk beschadigd raakt. Deze garantie geldt evenmin als cliënt zonder tevoren verkregen toestemming van ML door derden reparatie- of andere werkzaamheden aan de betreffende zaak heeft laten uitvoeren noch zelf heeft uitgevoerd. Cliënt heeft ook geen recht op de bedoelde garantie als hij ML niet de gelegenheid geeft om het geconstateerde gebrek te verhelpen.

6.Cliënt is gehouden de door ML aan hem verkochte zaak of de zaak waar ML werkzaamheden aan heeft verricht bij aflevering te inspecteren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op de aanwezigheid van deuken, krassen en/of andere beschadigingen. Hij dient ML in alle gevallen onverwijld te wijzen op eventuele gebreken in de geleverde prestatie.

7.Indien ML bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt van onderdelen of materialen die cliënt haar ter beschikking heeft gesteld, of die zij op aanwijzing van cliënt heeft ingekocht en/of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, komen eventuele gebreken van die onderdelen of materialen altijd voor rekening en risico van cliënt.

8.ML geeft geen garantie op in opdracht van cliënt verrichte noodreparaties of andere werkzaamheden die zij in zijn/haar opdracht provisorisch heeft verricht.

 1. ML kan niet financieel aansprakelijk gesteld worden voor goederen en/of onderdelen die de cliënt voor, tijdens of na de verbouwing van zijn/haar lamp / lampen op de zaak deponeert en niet na afronding van het project binnen 2 weken komt afhalen. Dit in verband met het onnodig opstapelen van goederen en/of onderdelen. Indien de cliënt de goederen/onderdelen niet binnen de aangegeven 2 weken komt ophalen, is Lamp Kopen gerechtigd om de goederen/onderdelen weg te gooien.

 

Artikel 18. Privacy

 

ML gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

 1. Zij worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, een spoedgeval, of voor zover dit om een dringende reden en naar het oordeel van ML noodzakelijk is.
 2. ML maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Ook zijn het bestanden die uw browser automatisch opslaat op uw elektronische apparaat. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website en met behulp van cookies wordt alleen het elektronische apparaat herkend. Cookies worden derhalve niet gebruikt om personen te identificeren. Door het gebruik van cookies zijn wij in staat om u nog beter van dienst te zijn en vooruit te lopen op de wensen van u als klant.

 

Disclaimer

Afwijkingen:
We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. U dient echter altijd rekening te houden met eventuele kleine maat / kleurverschillen en afwijkingen.

Persoonlijke gegevens:
Uw gegevens worden in onze database opgeslagen en alleen gebruikt voor het bezorgen van uw bestellingen om de betalingen te kunnen controleren Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, corrigeren of aanpassen, E-mail ons dan wat u met uw gegevens wil doen. Wij zullen dan u de gewenste informatie doen toekomen of onze gegevens aanpassen. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties.

Beperkte aansprakelijkheid:
Voor OA prijzen en andere informatie over producten op www.mineraallampen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met mineraalampen.nl

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gloeilicht. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mineraallampen.nl , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.